Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • – brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • – niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
 • – może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
 • – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • – dokumenty będą stopniowo w miarę możliwości modyfikowane, aby spełniały wymogi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Krajka.
 • E-mail: pepowo@goksial.pl
 • Telefon: 65 573 64 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie
 • Adres: ul. Stanisławy Nadstawek 1a
  63-830 Pępowo
 • E-mail: dyrektor@goksial.pl
 • Telefon: 65 573 64 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie znajduje się przy ul. Stanisławy Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Główne wejście zlokalizowane jest od ulicy Stanisławy Nadstawek. Do wszystkich wejść prowadzą schody, przy nich nie znajduje się podjazd dla wózków. Wyłącznie dla pracowników przeznaczone jest drugie wejście, znajdujące się od ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz trzecie usytuowane dalej, przy wejściu na cmentarz służące głównie obsłudze technicznej. Pod Gminny Ośrodek Kultury podlega także Gminna Biblioteka Publiczna, do której wejście znajduje się od ulicy Edmunda Bojanowskiego. Do Biblioteki prowadzą schody, przy których nie znajduje się podjazd dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i  słabowidzące. Nie ma przycisków wzywających personel. Obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami. Żadne z wejść nie jest zabezpieczone bramkami. Do części budynku znajdującej się na parterze, w piwnicy i piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Punkt informacyjny znajduje się na półpiętrze. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W holu głównym nie wisi tablica wizualna przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń. W strefie wejściowej znajduje się miejsce do odpoczynku. Posadzka w holu głównym nie jest antypoślizgowa. Przy wejściu do budynku nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skorzystać z tłumacza języka migowego pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby.