Rodo

Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Gminny Ośrodek Kultury

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie, ul. Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo, e-mail: pępowo@goksial.pl

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: kas5@poczta.onet.pl.

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora oraz wykonanie zobowiązań umownych.

4. Odbiorcą Pani/a danych mogą być organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe.

5. Dane mogą być przekazywane poza teren UE.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z przepisami prawa w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

8. Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

9. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów prawa lub zawartej umowy. W przypadku, jeżeli podanie danych osobowych jest dobrowolne,  to konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie złożonego wniosku/pisma/korespondencji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania pisma.

10. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie,ul. Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo, e-mail: pepowo@goksial.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od kategorii akt odpowiednio przez okres do 50 lat.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

Podanie danych osobowych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie stosowane profilowanie.